Warsztat 7: Jak budować klimat i kulturę szkoły w oparciu o optymistyczny styl wyjaśniania Martina Seligmana? Studia przypadków na bazie doświadczeń Społecznej Szkoły Podstawowej KOM w Miliczu i programu Happiness at School

18 maja 2024 r., godz: 09:15-10:45
Autorzy: dr Anna Dorota Hildebrandt-Mrozek

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze sprawdzonymi narzędziami rozwijania relacji i komunikacji, które budują dobry klimat i kulturę szkoły, z wykorzystaniem optymistycznego stylu wyjaśniania. Na bazie naszych doświadczeń – dyrektora szkoły oraz rodzica i edukatora – chcemy pokazać, w jaki sposób, konstruktywnie, możemy wpływać na elementy klimatu i kultury szkoły.
Za Okulicz-Kozaryn K., Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, ORE, Warszawa, klimat szkoły odnosi się do tego, jak nauczyciele i uczniowie postrzegają środowisko swej działalności i jak ta percepcja wpływa na ich zachowania (pracę i uczenie się). Odnosi się to do percepcji relacji międzyludzkich: nauczyciel-uczeń; nauczyciel-nauczyciel; nauczyciel-dyrektor; nauczyciel-rodzice; dyrektor-rodzice; zaangażowanie nauczycieli, dyrektora, uczniów i rodziców w życie szkoły; poczucie więzi ze szkołą; obciążenia szkolne. Kultura, zaś, dotyczy struktury szkoły, cech socjo-demograficznych uczniów i nauczycieli; architektury, oferty; przekonań i wartości; wzorców zachowań oraz – co ważne w kontekście promocji zdrowia psychicznego dorosłych i młodzieży – sposoby rozwiązywania problemów podzielane przez członków społeczności szkolnej.
Z badań zrealizowanych w 2016 r. wśród uczniów w projekcie UNESCO: „Happy Schools! A framework for learner well-being in the Asia-Pacific”, wynika, że szczęśliwą szkołę czynią: dobre i przyjacielskie relacje we wspólnocie szkolnej; przyjazne nauce środowisko – atmosfera i infrastruktura; swoboda odkrywania, wymyślania, zaangażowania; duch współpracy; pozytywne cechy i postawy nauczycieli.
Łącząc aspekty naukowo-praktyczne chcemy wykazać, że praktykowanie optymistycznego stylu wyjaśniania Martina Seligmana przynosi korzystne rezultaty dla budowania tak dobrego klimatu, jak i całej kultury szkolnej, na którą składają się wspólne przekonania i wartości, będące „spoiwem” tworzący ze szkoły jeden organizm.

Zasady uczestnictwa: liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie w terminie płatności za udział w V Konferencji Psychologii Pozytywnej. Osoby zainteresowane warsztatem, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny V Konferencji Psychologii Pozytywnej

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane kontaktowe
Obszar zainteresowań: